телефон 0 700 800 73 на цена на градски разговор

Общи условия за хотелски резервации

Общи условия в сила от 02.10.2017 г. и Декларация за поверителност на личните данни в сила от 17.05.2018 г.
1. Записване за пътуване/хотелска резервация

1.1. Записване е възможно по мейл,фирмения уеб-сайт www.amigostravel.eu , в офиса на Амигос Травъл ООД в гр. Пловдив, телефон или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева. При разлика в цените за едно и също помещение и изхранване по-ниската цена е валидна при 100% плащане до два дни след потвърждение на резервицята от страна на Амигос Травъл ООД.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на тази бланка, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане – в зависимост от условията на всеки хотел, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуване/хотелско настаняване освен, ако не е уговорено друго мeжду Туроператора и Потребителя.
3.4 Цените са калкулирани при курс “ купува” евро/лев на БНБ
3.5. Увеличението на цената е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след приемане на Общите условия. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” евро/лев, установен от БНБ 20 дни преди деня на пътуването. Цената не може да бъде променяна 20 дни преди датата на отпътуването.

4.Права и задължения на страните

4.1.Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с тези Общи условия туристическите услуги , заплатени от Потребителя.
4.2.Туроператорът има право да се откаже от своите ангажименти, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с "ЗД ЕВРОИНС" АД, София, бул. Хр. Колумб, № 43, тел. 02/9651 525. Сертификатът за сключения договор се предоставя на  Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
4.4.2 ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )
4.4.3. да заплати в пълен обем и срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по резервацията на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията приети от Потребителя както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
4.6. С предоставяне на телефонният си номер ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава безплатни кратки текстови съобщения /СМС/ от ТУРОПЕРАТОРА във връзка с отправените от него запитвания за резервации и във връзка със статуса на неговата резервация. Съобщенията ще се изпращат от тел. номер 1990.
5. Отговорност на Страните
5.1. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди причинени по вина на туроператора.
5.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / форс мажорни обстоятелства/. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай , че причината е по вина на Потребителя - като , но не само:
· отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
· недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.4. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.5. Ако туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен - пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването и, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да:
1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящите Общи условия ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай,че съгласието не може да бъде постигнато,те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай,че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията по хотелската резервация, Потребителят се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
7. Ред за промени и анулации.
7.1. Всяка от страните има право да поиска променя на хотелската резервация във връзка със съществени изменения на обстоятелствата.
7.2. Споразумение за промени или анулации се извършва в писмена форма или по телефон. В последния случай се приема, че и двете страни са съгласни и приемат промените, ако не са постъпили писмени контестации или протести до 1 ден след предприемане на действия по промяната или анулацията.
7.3. При промяна или анулация задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В сила от 17.05.2018.
Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално: вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на Амигос Травъл ООД, или за която е вероятно да стане негово притежание.
1. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние събираме вашите данни през нашия уеб сайт, чрез имейл, чрез телефон и по пощата.
2. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ГИ ОБРАБОТВАМЕ
Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:
a) За да обработим вашата резервация, ние събираме някои от следните данни: имена на туристите, адреси, номера на паспорти или лични карти, издадени от правителства на държави, членки на ЕС, телефонни номера, имейл и IP адреси.
б) За да осигурим услугите, които сте закупили от нас, ние събираме някои от следните данни: име на туриста, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес,  ЕГН /за нуждите на застрахователя/, дата на раждане.
в) За да направим възможно закупуването на продукти и услуги от трети страни /туроператори партньори на Амигос Травъл ООД/ ние събираме следните данни: име на туриста, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане.
г) За да комуникираме с Вас (например в случай на промени по Вашата резервация). За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт, номера на резервация.
д) За да ви изпращаме напомняния за незавършени резервации. За тази цел, ние събираме следните данни: имейл адрес, телефонен номер.
е) За да ви изпращаме новинарски бюлетини с актуални оферти. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения.
ж) За да ви предоставим оферти, изготвени според Вашите предпочитания. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения и данни за предходни резервации, имейл адрес, телефонен номер.
з) За да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходни резервации, имейл адрес, телефонен номер.
и) За да изпълним задължителните разпоредби на приложимото законодателство. За тази цел ние събираме следните данни: лични данни, свързани с имиграция и митнически контрол, лични данни, свързани с фактуриране, данни, свързани с лица, които имат нужда от специална помощ; лични данни, свързани с нашите задължения в случай на отмяна или закъснение на полета или промяна на резервация.
3. ПРОФИЛИРАНЕ
На база Вашето съгласие, ние извършваме профилиране, за да ви предоставим предложения, съобразени с Вашите нужди, предпочитания и интереси. Предложенията може да включват, наред с другото отстъпки. Предложенията биха могли да се предоставят по имейл, телефон или чрез известия.
Профилирането представлява всяка форма на автоматизирано обработване на вашите лични данни, състоящо се в  употребата на личните Ви данни за оценка на конкретни лични аспекти, свързани с Вас, по-специално, с цел анализ или предвиждане на аспектите, касаещи Вашите лични предпочитания и интереси.
4. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Правните основания за дейностите по обработка на данните, които дейности са посочени в точки а)-д) от Раздел 2 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (1) на чл. 5 от Закон CXII от 2011 г. за правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричан за краткост „Закона за свобода на информацията“, т.е., на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) („ОРЗД“), такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор.
Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точки е) -ж) от Раздел 2 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (2) от чл. 5 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (а) и чл. 9 (2) (а) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на вашето съгласие.
Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точки з)-и) от Раздел. 2 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (5) от чл. 6 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (е) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на законния интерес на Амигос Травъл ООД. Ако правните основания са законният интерес на Амигос Травъл ООД, ние ще вземем под внимание Вашите интереси и основни права и свободи и ще преценим дали вашите права и свободи не вземат превес над подобни законни интереси (тест за баланс).
Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точка ж) от Раздел 2 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (б) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (5) от чл. 6 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (в) от ОРЗД, такива дейности по обработка са необходими за изпълнение на правно(и) задължение(я).
Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни
Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, изброени в Раздел 2 а), за да изпълним Общите условия на Амигос Травъл за хотелски резервации, и за да ви предоставим нашите услуги. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили.
5. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.
Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от 6 години от изпълнение на договора, сключен с нас (т.е. изтриване на вашия профил в Амигос Травъл ООД), за да спазим законите за запазване на данните.
Съхраняваме данни за вашите онлайн търсения, които сме събрали за вас, в продължение на четири дни.
В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 8 години, считано от приключване на счетоводната година, в съответствие с Раздел 169 от Закон „C“ от 2000 г. относно счетоводната дейност.
В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.
В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.
6. ПО-НАТАТЪШНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Декларация за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.
7. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие може да имате правото
1.    да поискате достъп до вашите лични данни,
2.    да поискате поправка на вашите лични данни,
3.    да поискате изтриване на вашите лични данни,
4.    да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни,
5.    да поискате преносимост на данните,
6.    да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения),
7.    да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.
8.1 Право на достъп
Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.
8.2.
Възможно е да имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали. Можем да начислим такса, в границите на разумното, според административните разходи Право на поправка
Възможно е да имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.
8.3. Право на изтриване (право да бъдете забравени)
При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и е възможно ние да сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.
8.4. Право на ограничаване на обработката
При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.
8.5. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения
При определени обстоятелства е възможно да имате право да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние бихме могли да бъдем задължени повече да не обработваме вашите лични данни.
В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.
Освен това, при определени обстоятелства, в случаите на автоматизирано взимане на индивидуални решения, вие имате правото да се възползвате от човешка намеса.
8.6. Право на преносимост на данните
При определени обстоятелства е възможно да имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.
8.7. Право на оттегляне на съгласие
Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси, като кликнете върху линка, предоставен към всяко писмо, или като промените предпочитанията си. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.
Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите, които завявате.
8.8. Право на подаване на жалба при надзорен орган
Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях.
Връзка с Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Амигос Травъл ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като
•    съхранява актуализирани лични данни;
•    ги съхранява и унищожава по безопасен начин;
•    не събира или задържа прекомерно големи количества данни;
•    защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.
Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.
В тази връзка, и наред с другото, Амигос Травъл ООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено надлежно оторизираното лице може да има достъп до данните, и че е нужно това лице да има знание за тези данни, за да изпълни своите задължения, произтичащи от или имащи връзка с неговата/нейната работа.
Обръщаме специално внимание на безопасното предаване на личните и финансови данни. Тези данни се предават от компютъра ви към сървъра на Амигос Травъл чрез криптирани канали с помощта на модерна технология със слой със защитен цокъл (SSL).
10. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Амигос Травъл ООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на Амигос Травъл ООД. В допълнение, съгласно приложимото законодателство, Амигос Травъл ООД е задължено да споделя вашите лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи.
Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.
Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:
•    туроператори и хотелиери, чрез които резервирате туристически  или други услуги;
•    доставчици на услуги, които са трети страни, чиито услуги сте закупили (включително, но не само застраховка, услуги по трансфер);
•    трети страни, например правни кантори, съдилища и други органи или доставчици на услуги, за да прилагат или налагат каквито и да е договори с вас;
•    правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
10.1. Правителствени власти и правоприлагащи органи:
Възможно е да прехвърлим вашите лични данни към правителствени власти или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване, от тяхна страна, и само ако това се налага според приложимото законодателство; или с цел защита на нашите права и безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
10.2. Гранична полиция и имиграционни власти:
В определени страни законът изисква Амигос Травъл ООД да предоставя на граничните власти достъп до информацията за резервации и пътуване. По тази причина всякаква информация, с която разполагаме за вас и за плановете ви за пътуване, може да бъде разкрита на митническите и имиграционни власти на мястото, от което летите, или на дестинацията ви. В допълнение приложимото законодателство в някои държави налага Амигос Травъл ООД да събира паспортна и съпътстваща информация за всички пътници преди пътуването им от или към тези държави. Когато приложимото законодателство го налага, Амигос Травъл ООД предоставя такава информация на съответните митнически и имиграционни власти.
11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Прехвърлянето на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство може да се наложи, за да ви предоставим услугата, която сте заявили, а вашите лични данни могат да бъдат достъпени от членове на Амигос Травъл ООД, администратори на данни и доставчици на услуги от държави, които не предоставят същото ниво на защита на данните, каквото е на лице в Европейското икономическо пространство. Следователно, Амигос Травъл, при необходимост, ще вземе всички нужни мерки, във връзка с получателите на вашите лични данни, с цел гарантиране на адекватно ниво на защита, както е посочено в приложимото законодателство за защита на данните, по-специално чрез прилагането на стандартни договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия или по решение на Европейската комисия, в които се посочва, че държавата, в която се намира получателят на прехвърлените данни, ще осигури адекватно ниво на защита на данните.
Ако във връзка с прехвърлянето на данни в чужбина, не може да се гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, то ние ще поискаме вашето изрично съгласие по отношение на прехвърлянето на такива данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че прехвърлянето на такива данни може да е свързано с някои рискове, по-специално с риска, че в държавата на получателя на данните, е възможно трети страни да имат достъп до въпросните данни, и е възможно вие да не можете да упражните правата си като субект на данни и/или правото ви на възражение срещу действия, които биха могли да навредят на вашите лични данни и правото ви на неприкосновеност.
12. УПОТРЕБАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ
Ние ви изпращаме новинарски бюлетини относно специални предложения, ако сте заявили такива от нас чрез абониране за подобни услуги, или ако сте ни предоставили вашите данни. Ние няма да се свързваме с вас по електронен път за маркетингови цели, освен ако не сме посочили изричното Ви съгласие, поставяйки отметка в съответните полета във формуляра за вписване на данни, където сте посочили вашите данни за контакт.
13. ПРОМЕНИ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ако променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт, www.amigostravel.eu
14. ЗАСТРАХОВКА ЗА ТРЕТИ СТРАНИ
Амигос Травъл ООД не носи отговорност за използването на данните ви от трети страни за техни собствени цели, когато такова използване е допустимо. В такива случаи, когато съответните трети страни също биха могли да се считат за администратори на данни, моля, вижте техните правила за поверителност за допълнителна информация.
15. Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. В таблицата по-долу е представен кратък преглед на „бисквитките“, които можем да използваме, и видовете „бисквитки”.
-  „бисквитка“, която отбелязва, че потребителят вече е попълнил формуляр
- „бисквитка“, която съхранява настройките по подразбиране за профила на потребителя
- „бисквитка“, която запазва проследяването на работната сесия
Всички данни, събирани с помощта на тези „бисквитки“, са анонимни и не се отнасят до конкретен потребител. Информацията включва данни за броя на потребителите на сайта, откъде е осъществен достъп от страна на потребителите и кои страници са разглеждани.
Можете да деактивирате „бисквитките“ от настройките на Вашия браузър (напр. от менюто „Предпочитания” или „Интернет опции” на Вашия браузър). Имайте предвид обаче, че някои функционалности на Уебсайта е възможно да не работят правилно при деактивиране на „бисквитките“. Посетете следния адрес за подробна информация как да управлявате или изтривате „бисквитките“: http://www.allaboutcookies.org/.
Настоящата Декларация за поверителност влиза в сила от 17 май 2018.